AVALON

Sort by

View
VFC Avalon Rapier Aeg (Ubran Grey) (AV1-M4_RPR_M-GY01)
VFC Avalon Saber CQB Aeg (BLK) (AV1-M4_SABER_S-BK01)
VFC Avalon Saber CQB Aeg (TAN) (AV1-M4_SABER_S-TN01)
VFC Avalon Saber SD AEG (Urban Grey) (AV1-M4_SABER_XS-GY01)
VFC Avalon Calibur CQC AEG (BLK) (AV1-M4_SI_S-BK01)
VFC Avalon Calibur CQC AEG (TAN) (AV1-M4_SI_S-TN01)
VFC Avalon Gladius Aeg (Black) (AV1-M4_GDS_M-BK01)
VFC Avalon Gladius Aeg (Urban Grey) (AV1-M4_GDS_M-GY01)
VFC Avalon Saber Carbine Aeg (BLK) (AV1-M4_SABER_M-BK01)
VFC Avalon Saber Carbine Aeg (TAN) (AV1-M4_SABER_M-TN01)
VFC Avalon Calibur Carbine AEG (BLK) (AV1-M4_SI_M-BK01)
VFC Avalon Calibur Carbine AEG (TAN) (AV1-M4_SI_M-TN01)
VFC Avalon Leopard CQB AEG (BK) (AV1-M4_LOP_S-BK01)
VFC Avalon Samurai EDGE AEG (BK) (AV1-M4_EDG_M-BK01)
VFC Avalon Leopard Carbine AEG

Shopping cart